logo      
ຊ່ຽວຊານກົດໝາຍລາວ Lao  
ເຄືອຄ່າຍຂອງ ZICOlaw English  

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ດາວໂຫລດ ກົດໝາຍລາວ - ຟຣີ!

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ກົດໝາຍລາວ ໄດ້ ຟຣີ. ນີ້ແມ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ວຽກໂຄສະນາ ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງ ທະນາຍຄວາມ

ສໍາລັບ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ

ຖ້າທ່ານເປັນ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ, ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ ອາດມີ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນກົດໝາຍ ຈໍາກັດ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ

ສະບາຍດີ,                                                           

ໃນປະຈຸບັນ ການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຄົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ເສດຖະກິດ ແລະ ສົງຄົມ ກໍ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ສູ່ລະດັບສູງເຊັ່ນກັນ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເກີດມີ ຄວາມຕ້ອງການ ທະນາຍຄວາມລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີວິຊາຊີບສູງ ເພື່ອຊ່ວຍນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ, ນັກທຸລະກິດ, ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ. ບໍລິສັດ ວຽງຈັນກົດໝາຍ ຈຳກັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກໍ່ເພື່ອ ຈຸດປະສົງຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງກ່າວ.

ທະນາຍຄວາມ ໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນ ວິຊາຊີບກົດໝາຍ ຈາກ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາ ສະໜອງການບໍລິການ ທະນາຍຄວາມລາວ ທີ່ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກົດໝາຍລາວ ແລະ ມີປະສົບ ການພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຫຼາຍດ້ານ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ພົບກັບພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ບໍລິການ.

ທະນາຍຄວາມ ຂອງພວກເຮົາສາມາດເວົ້າ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ (ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ປະລິນຍາໂທດ້ານກົດໝາຍ)

 

ກິດຈະກໍາ
glf

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

pola

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

a2j

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສາກົນ A2J . . .