logo      
ທະນາຍລາວ Lao  
ສະມາຊິກ ZICOlaw English  

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ດາວໂຫລດ ກົດໝາຍລາວ - ຟຣີ!

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ກົດໝາຍລາວ ໄດ້ ຟຣີ. ນີ້ແມ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ວຽກໂຄສະນາ ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງ ທະນາຍຄວາມ

ສໍາລັບ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ

ຖ້າທ່ານເປັນ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ, ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ ອາດມີ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ບໍລິສັດ ວຽງຈັນກົດໝາຍ ຈໍາກັດ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

                                                                         

ໃນປະຈຸບັນ ການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຄົວຢ່າງວ່ອງໄວ. ເສດຖະກິດ ແລະ ສົງຄົມ ກໍ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ສູ່ລະດັບສູງເຊັ່ນກັນ. ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຕ້ອງການ ທະນາຍຄວາມລາວ ຜູ່ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ມີວິຊາຊີບສູງ ເພື່ອຊ່ວຍນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ. ບໍລິສັດ ວຽງຈັນກົດໝາຍ ຈຳກັດ ຖືກ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນກໍ່ເພື່ອ ຈຸດປະສົງໃນການຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ດັ່ງກ່າວ.

ທະນາຍຄວາມ ໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ ສະພາທະນາຍຄວາມແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນທີ່ມີຄຸນວຸດທິການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພາກປະຕິບັດເປັນ ຢ່າງດີ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ແລະ ພົບກັບພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຕໍ່ກັບບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,

ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ວຈກ

 

ກິດຈະກໍາ
glf

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

pola

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

a2j

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສາກົນ A2J . . .