logo      
ທະນາຍລາວ Lao  
ສະມາຊິກ ZICOlaw English  

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ດາວໂຫລດ ກົດໝາຍລາວ - ຟຣີ!

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ກົດໝາຍລາວ ໄດ້ ຟຣີ. ນີ້ແມ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ວຽກໂຄສະນາ ກົດໝາຍ ຕາມພາລະບົດ ບາດຂອງ ທະນາຍຄວາມ

ສໍາລັບ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ

ຖ້າທ່ານເປັນ ນັກສຶກສາກົດໝາຍ, ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ ອາດມີ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ

ກົດໝາຍລາວ
ລັດຖະທໍາມະນູນ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ກໍ່ສ້າງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສໍານັກງານທະບຽນສານ
ກົດໝາ​ຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ລົງທຶນ​ຂອງລັດ
ກົດໝາຍ​ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄວບ​ຄຸ​ມຢາສູບ
ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ປະມົງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ​ແຮ່​ທາດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ​ແລະ ນອກ​ສັນຍາ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທຽ່ວ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພາສີ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສວ່ຍສາອາກອນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກໍາມະສິດ

ໜ້າຕໍ່ໄປ >> (ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫລດ ກົດໝາຍລາວ ທັງໝົດ 89 ສະບັບ ຢູ່ ໜ້າຕໍ່ໄປ)

ດັດແກ້ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ວັນທີ: 03/03/2011
ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກົດໝາຍຂ້າງເທິງນີ້: ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ກິດຈະກໍາ
glf

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

pola

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ Global Leader . . .

a2j

ຮຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັນທະລີ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສາກົນ A2J . . .